Trakų rajono paauglių gyvensenos tyrimo rezultatai

Kas ketveri metai visos Europos, o taip pat ir Lietuvos mokyklose atliekamas mokinių gyvensenos tyrimas.  Trakų rajono visuomenės sveikatos biuras pristato visuomenei 2020 metų visų Trakų rajono mokyklų 5, 7, 9 klasių mokinių gyvensenos tyrimo apibendrintus duomenis. Tyrimas vykdomas vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Tyrimo metu remtasi Lietuvos Higienos Instituto, toliau (HI), metodologija. Pagal rajone gyvenančių asmenų skaičių buvo atliktas 338 respondentų (5-7-9 klasių mokinių)  duomenų rinkimas. Duomenys rinkti atsitiktiniu būdu remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu 1996 m.  birželio 11 d. Nr. I-1374, Vilnius.

         Visose ES šalyse šis mokinių gyvensenos tyrimas atliekamas nuo 2016 metų. Klausimynas taip pat visų šalių mokiniams būna vienodas, kad galima būtų palyginti tarpusavyje įvairių šalių mokinių gyvensenos įpročius. Remiantis Higienos instituto ,,matymu“ išskiriamos pagrindinės 7 sritys kurios aktualiausios Lietuvai, o būtent: paauglių fizinis aktyvumas, pusryčiavimo įpročiai, vaisių ir daržovių (skaidulinis maistas)vartojimas, žalingi įpročiai –  alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas, patyčių mąstas.

     Trakų rajono mokinių gyvensenos tyrimo rezultatai pagal visas septynias gyvensenos sritis yra tikrai neblogi lyginant su šalies vidurkiais.    Fizinė veikla – Trakų rajono mokiniai 3,5 karto judresni ir fiziškai aktyvūs, nei šalies vidurkis.  Pusryčiauja Trakų rajone 1 iš penkių paauglių, tai  toks pat rodiklis kaip šalies vidurkis. Vaisius ir daržoves  (skaidulinis maistas )valgo  3 iš 10 vaikų  t.y. blogiau nei šalies vidurkis (šalyje 4 iš 10).  Taigi, mokyklų vadovai pasitelkdami visuomenės sveikatos priežiūros specialistes, turėtų dėti pastangas koreguoti mokinių  mitybos įpročius. Alkoholį tarp 5-7-9 klasių mokinių yra vartoję 1 iš 4. Tai geresnis rezultatas, nei šalies vidurkis – 1 iš 3 (tačiau atkreiptinas dėmesys, kad visgi alkoholiui per jauni). Bent kartą bandė rūkyti  1 iš 5 rajono paauglių –  tas pats, kaip šalies vidurkis.  Anoniminėje apklausoje mokiniai pažymėjo, kad bent kartą yra tekę bandyti narkotinių medžiagų. Tokių buvo 2 procentai iš 338 tirtų mokinių. Tai  geresnis rezultatas nei šalies vidurkis – 3 procentai.  Patyčias Trakų rajone patiria  tik 2 iš 10 – netgi dvigubai geresnis rodiklis, negu šalies vidurkis  –  4 iš 10.

Tikrai džiugu, Trakų rajono mokinių fizinio aktyvumo rodikliai taip viršija respublikos vidurkį. Tai rodo, kad mokyklų fizinio ugdymo mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai, administracija, sporto treneriai, sporto centro administracija, savivaldybės atsakingi už sportą, sveikatą, fizinį aktyvumą asmenys akivaizdžiai turi vientisą kryptį jaunosios kartos tvaraus ugdymo  labui.

Trakų raj. visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas Andrius Kaveckas