Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis

Projekto vertė: 198 934,73 Eur

Projekto laikotarpis: 2023 m. lapkritis – 2024 m. balandis

Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis.

Vaikų ir moksleivių sveikatos priežiūra Lietuvos ugdymo įstaigose ilgą laiką yra opi problema. Ugdymo įstaigose esančiuose sveikatos kabinetuose trūksta metodinių priemonių, sveikatos priežiūrai skirtų priemonių, įrangos, baldų. Naudojama technika yra pasenusi. Sveikatos kabinetų patalpoms reikalingas remontas. Mažai dėmesio skiriama vaikų psichinės gerovės didinimui, žalingų įpročių prevencijai, sveikos gyvensenos propagavimui.

Projekto tikslas – pagerinti vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunuolių psichinę sveikatą.

Projekto uždavinys – atnaujinti Trakų rajono savivaldybėje esančius ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus ir juos aprūpinti metodinėmis priemonėmis.

Projekto partneris Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris  koordinuoja ir organizuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, darbą.

Planuojami projekto rezultatai: Atnaujinta 15 sveikatos kabinetų, 4-iems iš jų atliktas remontas. Įsigyta įvairaus pobūdžio psichinės sveikatos prevencijai skirtų metodinių priemonių, taip pat sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, fiziniam aktyvumui, žalingų įpročių prevencijai, lytiškumo ugdymui skirtų priemonių. Pagerės visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo vietos. Specialistai galės teikti kokybiškas, plataus pobūdžio paslaugas, pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams.

Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai ir jaunimas. Ši tikslinė grupė, gaudama kokybiškas ir lengviau prieinamas paslaugas, bus sveikesnė, pagerės jos psichinė ir fizinė sveikata.

Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė –Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir jaunimo šeimų nariai, visuomenė. Visuomenės sveikatos specialistai – teikdami paslaugas naudosis įsigytomis priemonėmis, dirbs suremontuotuose kabinetuose. Dėl to, bendrame kontekste Trakų rajono savivaldybės gyventojai bus sveikesni, sumažės asmenų, priklausomų nuo tabako, alkoholio skaičius, sumažės savižudybių skaičius, savivaldybėje bus pagerintos sveikatos priežiūrai skirtos paslaugos.

Projekto biudžetas – 198 934,73 Eur., iš jų: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos – 125 129,95 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos  – 22 081,75, Savivaldybės biudžeto lėšos – 51 723,03 Eur.

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Ieva Blažonytė, el. paštas ieva.blazonyte@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, pradeda įgyvendinti projektą, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinę bei fizinę sveikatą. Projektas „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projekto vertė – 198 934,73 Eur, iš kurių skiriamo finansavimo dalis – 147 211,70 Eur.

Projekto metu bus atliekamas keturių prasčiausios būklės rajono mokyklų sveikatos kabinetų remontas, bus įsigyjami baldai ir įranga, taip pat visi penkiolika sveikatos kabinetų bus aprūpinti priemonėmis, skirtomis visuomenės sveikatos rizikos veiksnių įvertinimui, žalingų įpročių prevencijai, sveikos mitybos skatinimui, psichikos sveikatos gerinimui.

Atnaujintuose mokyklų sveikatos kabinetuose visuomenės sveikatos priežiūros specialistai teiks paslaugas vaikams bei jaunuoliams, o įsigytos priemonės padės taikyti įvairius inovatyvius ugdymo metodus. Tai ne tik pagerins visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir įgalins užkirsti kelią vaikų priklausomybei nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų, leis anksti identifikuoti savižudiškus polinkius bei mintis ir suteikti būtinąją pagalbą bei paramą.

Projektas yra ne tik investicija į visuomenės sveikatos infrastruktūrą, bet ir į jaunų žmonių fizinę ir psichinę gerovę. Trakų rajono savivaldybės administracija ir visuomenės sveikatos biuras tiki, kad šis projektas padės užtikrinti sveikesnę vaikų ateitį.

Informacija EEA Grants svetainėje: https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/LT-HEALTH-0070

European Economic Area Financial Mechanism project – a step towards better child health

Trakai District Municipality Administration, in cooperation with Trakai District Municipality Public Health Office, is launching a project aimed at improving the mental and physical health of children and young people. The project „Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools” is funded by the European Economic Area Financial Mechanism. The value of the project is EUR 198 934,73, of which the financing part is EUR 147 211,70.

The project will renovate four the worst condition of the district’s school health rooms, purchase furniture and equipment, and equip all 15 health rooms with tools for assessing public health risk factors, preventing harmful habits, promoting healthy eating and improving mental health.

Public health professionals will provide services for children and young people in renovated school health rooms. The equipment, methodological tools acquired will support a range of innovative educational methods. This will improve public health services, will help to prevent children’s addiction to alcohol, tobacco and drugs, and will enable early identification of suicidal tendencies and thoughts, as well as the provision of the necessary help and support.

The project is not only an investment in public health infrastructure, but also in the physical and mental well-being of young people. Trakai District Municipality Administration and Public Health Office believe that this project will help to ensure a healthier future for children.

Information on EEA Grants webside: https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/LT-HEALTH-0070


Įvyko projekto pristatymas-konferencija „Psichologinė ir fizinė vaikų gerovė – sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių tikslas“

2023 m. gruodžio 8 d. Trakų suaugusiųjų mokymo centre įvyko renginys – konferencija, skirta pristatyti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“. Konferencija subūrė švietimo ir sveikatos specialistus, mokyklų atstovus bei suinteresuotas šalis, siekiant aptarti ir dalintis patirtimi, kaip geriausiai stiprinti vaikų psichologinę ir fizinę gerovę.

Trakų rajono meras Andrius Šatevičius ir vicemeras Jonas Kietavičius sveikino dalyvius ir pabrėžė projekto svarbą Trakų vaikų bendruomenės sveikatai. Trakų visuomenės sveikatos biuro direktorė Zita Norkienė pristatė, kaip sveikatos kabinetų aprūpinimas įvairiomis priemonėmis gali užtikrinti vaikų gerovę.

Renginyje taip pat buvo pristatyti įvairūs sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų veiklų pavyzdžiai. Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ ir Paluknio lopšelis-darželis atskleidė savo patirtis sveikatos ugdymo programų įgyvendinime. Kęstutis Bunevičius iš UAB „Startukas“ pristatė aktyvių pertraukų organizavimo ugdymo įstaigose svarbą, o Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ atstovai dalijosi patirtimi, kaip „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ principas įgyvendinamas kasdienėje veikloje.

Renginio metu Rūdiškių lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos atstovai aptarė veiklas, skirtas stiprinti vaikų sveikatą, o Bražuolės lopšelio-darželio pranešimas pabrėžė vaikų aktyvumo ir psichikos sveikatos puoselėjimo svarbą.

Konferenciją vainikavo diskusija ir aptarimas, per kurį dalyviai dalijosi mintimis ir idėjomis, kaip dar efektyviau stiprinti vaikų gerovę ugdymo įstaigose. Šis renginys ne tik suteikė vertingos informacijos, bet ir įkvėpė dalyvius tolesnei veiklai, siekiant užtikrinti sveikesnę ir laimingesnę vaikų ateitį Trakų rajone.

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendina Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinę bei fizinę sveikatą. Projekto vertė – 198 934,73 Eur, iš kurių skiriamo finansavimo dalis – 147 211,70 Eur.

Project presentation-conference „Children’s psychological and physical well-being – the goal of health-enhancing school communities”

Conference to present a project „Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools” funded by the European Economic Area Financial Mechanism was held at the Trakai Adult Education Centre on 8 December 2023. The conference brought together education and health professionals, school representatives and stakeholders to discuss and share experiences on how best to enhance children’s psychological and physical well-being.

Andrius Šatevičius, the Mayor of Trakai District and Vice-Mayor Jonas Kietavičius welcomed the participants and underlined the importance of the project for the health of the Trakai children’s community. Zita Norkienė, Director of the Trakai Public Health Bureau, presented how equipping health rooms with various tools can ensure the well-being of children.

The event also showcased various examples of health-enhancing activities at educational institutions. Aukštadvaris school-preschool „Gandriukas” and Paluknis kindergarten-preschool revealed their experience in implementing health education programmes. Kęstutis Bunevičius from Startukas UAB presented the importance of organising active breaks in educational institutions, while representatives of the Lentvaris Šilas kindergarden shared their experience of how the principle of „A healthy child – a happy child” is being implemented in their daily activities.

During the event, representatives of the Rūdiškės „Pasaka” kindergarden and the Lentvaris Primary School of Trakai region discussed activities aimed at strengthening children’s health, while the presentation of the Bražuole kindergarden highlighted the importance of children being active and fostering mental health.

The conference concluded with a discussion and debate, during which participants shared their thoughts and ideas on how to strengthen children’s well-being more effectively in educational institutions. This event not only provided valuable information, but also inspired the participants to take further action to ensure a healthier and happier future for children in Trakai District.

The Trakai District Municipality Administration, in cooperation with the Trakai District Municipality Public Health Office, is implementing a project funded by the European Economic Area Financial Mechanism to improve the mental and physical health of children and young people. The project is worth EUR 198 934,73, of which the co-financing is EUR 147 211,70.

Sveikatos kabinetas – erdvė pagalbai, sveikatinimui ir prevencijai

Kiekvienoje ugdymo įstaigoje yra vieta, kur ateina fiziškai, o ir emociškai blogai pasijutę mokiniai. Tai sveikatos kabinetas. Trakų rajono mokyklose, darželiuose ir gimnazijose yra 20 tokių kabinetų. Visi jie buvo seniai remontuoti, prastai aprūpinti reikalingomis priemonėmis. Kai kuriuose iš jų  nebuvo net kušetės, kur galėtų būti paguldytas sunegalavęs, susižeidęs vaikas, kad visuomenės sveikatos specialistė galėtų suteikti pirmąją būtinąją pagalbą.

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 2023 – 2024 m. įgyvendino projektą, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinę bei fizinę sveikatą. Projektas „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto metu atliktas keturių prasčiausios būklės sveikatos kabinetų remontas. Tai Aukštadvario, Rūdiškių, Paluknio ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos. Po remonto šiems kabinetams nupirkti baldai, įvairi biuro įranga. O taip pat suremontuoti ir dar 11 sveikatos kabinetų visame rajone aprūpinti priemonėmis. Daugiausiai dėmesio skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų psichikos sveikatos gerinimui. Tam įsigyta 30 rūšių įvairių vertingų priemonių ir žaidimų vaikų streso valdymui, kognityvinių ir socialinių funkcijų lavinimui. Tai antistresiniai kamuoliukai, sensorinis indelis, kinetinis smėlis, Niutono rutuliai, ,,Mindful“ labirintai, 18 rūšių stalo žaidimai ir metodinių kortų rinkiniai ir kt.

Visuomenės sveikatos rizikos veiksnių įvertinimui, žalingų įpročių prevencijai, sveikos mitybos ir higienos įgūdžių skatinimui, įsigyta 28 rūšių įvairių prietaisų ir mokymo priemonių. Tai kūno sudėties analizatorius, įvairūs termometrai, pirmos pagalbos teikimo mokymo manekenai, plaučių tūrio ir plaštakos jėgos matavimo prietaisai, rūkymo ir narkotikų vartojimo pasekmių modeliai, CO matuoklis, rankų higienos modelis ir kt.

Mokyklų sveikatos kabinetuose visuomenės sveikatos priežiūros specialistai teikia paslaugas vaikams bei jaunuoliams, o įsigytos priemonės padės taikyti įvairius inovatyvius ugdymo metodus lavinant sveikatos raštingumo įgūdžius. Tai ne tik pagerins visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir įgalins užkirsti kelią vaikų priklausomybei nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų, leis anksti identifikuoti savižudiškus polinkius bei mintis ir suteikti būtinąją pagalbą bei paramą.

Trakų rajono ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimo ir aprūpinimo priemonėmis projektas eina į pabaigą. Balandžio 24 d. Paluknyje vyko konferencija, kurios metu buvo pristatyti projekto rezultatai – atlikti darbai, įsigytos priemonės.

Trakų rajono meras A. Šatevičius, vicemeras J. Kietavičius, Trakų švietimo centro direktorė N. Lisevičienė savo pasisakymuose akcentavo, kad ir mokinių sveikatos priežiūra, ir sveikatos raštingumo ugdymas rajone pagerės.

Projektas yra ne tik investicija į visuomenės sveikatos infrastruktūrą, bet ir į jaunų žmonių fizinę ir psichinę gerovę. Trakų rajono savivaldybės administracija ir visuomenės sveikatos biuras tiki, kad šis projektas padės užtikrinti sveikesnę vaikų ateitį.

The room of the health offices – a space for help, health promotion and prevention

Every educational establishment has a place where pupils who feel physically and emotionally unwell come. This is the rooms of the health offices. There are 20 such rooms of the health offices in preschool and school education institutions in Trakai district. All of them have been renovated a long time ago and are poorly equipped with the necessary tools. Some of them did not even have a couch where a child with a disability or injury could be laid down so that a public health specialist could provide first aid.

 Trakai District Municipality Administration, in cooperation with Trakai District Municipality Public Health Office, is launching a project aimed at improving the mental and physical health of children and young people. The project „Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools” is funded by the European Economic Area Financial Mechanism. The value of the project is EUR 198 934,73, of which the financing part is EUR 147 211,70.

During project implementation, four rooms of the health offices in the worst condition were refurbished. These are Aukštadvaris, Rūdiškės, Paluknis and Trakai Vytautas the Great Gymnasium. After the renovation, furniture and various office equipment were purchased for these rooms of the health offices. In addition, 11 other rooms of the health offices throughout the district have been renovated and equipped with tools. The focus was on improving the mental health of pre-school and school-age children. For this purpose, 30 different types of valuable tools and games have been purchased to manage children’s stress, cognitive and social functions. These include anti-stress balls, a sensory bowl, kinetic sand, Newton balls, ‘Mindful’ mazes, 18 types of board games and sets of methodical cards, etc.

To assess public health risk factors, prevent harmful habits, promote healthy eating and hygiene skills, 28 different types of devices and teaching aids were purchased. These include a body composition analyser, various thermometers, first aid training mannequins, lung volume and hand strength measuring devices, smoking and drug use consequence models, a CO meter, a hand hygiene model, etc.

Public health professionals provide services to children and young people in school  rooms of the health offices, and the tools will support a range of innovative educational approaches to health literacy skills. This will not only improve public health services, but will also help to prevent children’s addiction to alcohol, tobacco and drugs, and enable early identification of suicidal tendencies and thoughts, and the provision of the necessary help and support.

The project to renovate and equip rooms of the health officesin educational institutions in Trakai district is coming to an end. On 24th of April, a conference was held in Paluknis to present the results of the project – the works carried out and the tools purchased.

In their speeches, the Mayor of Trakai, A. Šatevičius, the Vice-Mayor, J. Kietavičius, and the Director of the Trakai Education Centre, N. Lisevičienė, emphasised that both the health care of pupils and health literacy education in the district will improve.

The project is not only an investment in public health infrastructure, but also in the physical and mental well-being of young people. The Trakai District Municipality Administration and the Public Health Bureau believe that this project will help to ensure a healthier future for children.

Įgyvendintas projektas „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru 2023 – 2024 m. įgyvendino Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinę bei fizinę sveikatą. Projekto vertė – 198 934,73 Eur, iš kurių skiriamo finansavimo dalis – 147 211,70 Eur.

Projekto metu atnaujinta 15 sveikatos kabinetų, 4-iems iš jų (Aukštadvario, Rūdiškių, Paluknio ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijose) atliktas remontas. Norint padidinti sveikatos paslaugų prieinamumą ugdymo įstaigose bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, sveikatos kabinetams buvo įsigytos reikalingos naujos metodinės priemonės (psichinės sveikatos stiprinimui skirtos priemonės, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonės, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonės, informacinių komunikacinių technologijų priemonės ir kitos metodinės priemonės) bei baldai.

Įgyvendinus projektą pagerėjo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygos, o specialistai gali teikti kokybiškas, plataus pobūdžio paslaugas, pagalbą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams.

Projekto įgyvendinimo metu sveikatos kabinete apsilankė, ar kitu būdu projekto metu įsigytomis metodinėmis priemonėmis pasinaudojo per 2000 ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas lankančių asmenų. Jiems sveikatos kabinetuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos tapo kokybiškesnės ir lengviau prieinamos.

Daugiausiai dėmesio skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų psichikos sveikatos gerinimui. Projekto metu sveikatos priežiūros specialistai tobulino savo gebėjimus atpažinti ir gydyti vaikus ir jaunimą, patiriančius patyčias arba psichosocialines problemas, o taip pat mokėsi taikyti inovatyvius ugdymo metodus lavinant sveikatos raštingumo įgūdžius. Tai ne tik pagerina visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir įgalina užkirsti kelią vaikų priklausomybei nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų, leidžia anksti identifikuoti savižudiškus polinkius bei mintis ir suteikti būtinąją pagalbą bei paramą.

The project „Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools” was implemented

Trakai District Municipality Administration, in cooperation with the Trakai District Municipality Public Health Office, has implemented the project ” Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools” funded by the European Economic Area Financial Mechanism in 2023-2024 to improve the mental and physical health of children and young people. The value of the project is EUR 198 934,73, of which the financing part is EUR 147 211,70.

During the project, 15 rooms of the health officeswere renovated, 4 of them were repaired. Various methodological tools for the prevention of mental health were purchased, as well as tools for the development of healthy lifestyle skills, physical activity, prevention of harmful habits, and sexuality education. The project has improved the working conditions of public health professionals, enabling them to provide high quality, wide-ranging services and support to pre-school and school-age children and young people.

More than 2000 pre-school and school children visited the rooms of the health officesor otherwise benefited from the methodological tools acquired during the project. They benefited from improved quality and access to health services provided in rooms of the health offices.

The focus was on improving the mental health of pre-school and school-age children. The project trained health professionals to identify and treat children and young people experiencing bullying or psychosocial problems, as well as to use innovative educational methods to develop health literacy skills. In the refurbished school health rooms, public health professionals provide services to children and young people, and the tools purchased support the use of a range of innovative educational methods. This not only improves public health services, but also helps to prevent children’s addiction to alcohol, tobacco and drugs, and allows for early identification of suicidal tendencies and thoughts and the provision of the necessary help and support.