Supervizija formuoja mokytojų tarpusavio palaikymo ir paramos kultūrą

Trakų rajono Visuomenės sveikatos biuras, siekdamas plėsti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, pakvietė bendradarbiauti mokyklas ugdant mokyklos bendruomenių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą. 2019 m. sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo priemonėse pradėjo veikti  programa – supervizijos mokymai pedagogams. Programos tikslas – formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius psichikos sveikatos srityje.

     Supervizijų programa siekia sisteminių pokyčių mokykloje:  adaptacijos stresui įgūdžių gerinimo, kūrybiškumo ugdymo mokymo procese, savireguliacijos ir savipagalbos metodų taikymo pedagogų perdegimo profilaktikai.

     Pirmą kartą pedagogai susiduria su grupinės supervizijos metodu ir mokosi vystyti sistemingos psichohigienos gebėjimus grupėje ir individualiai. Skirtingai nuo kitų mokymų, supervizijoje nėra iš anksto numatytų temų, teorijų, standartinių programų ar metodų. Grupinė supervizija padeda: aiškiai pamatyti savo situaciją, formuotis mokytojų tarpusavio palaikymo ir paramos kultūrai, kurti profesinį solidarumą, skatinti refleksiją tarp kolegų, stiprinti pedagogo identitetą ir profesinę  kompetenciją (ypač vidinę parengtį), duoda impulsą toliau tobulėti pačiam, dirbti su savimi, atrasti vidinę ramybę.

    Tėvai nori, kad mokytojai išugdytų asmenybę, nes patys labai užsiėmę ir su vaikais namuose visai neužsiima ir nedirba. Tokie tėvai tik reikalauja iš mokytojo ir beveik negirdi, kai jis sako, kad reikia dirbti su vaiku namuose. Tokiais atvejais mokytojai dažnai praranda pusiausvyrą, pradeda nervintis, susierzina, o susierzinę  nebegali kokybiškai dirbti: nei tėvams padėti, nei tą vaiką labiau mylėti. Taigi per mokytojų superviziją aiškinama, jog vos susidūrus su klientu, prasideda darbas su savimi, kad neprarastum vidinės ramybės, pusiausvyros, nes tu esi mokytojas, pavyzdys bet kuriam visuomenės nariui. Tarp kolegų taip pat yra labai daug nuosėdų, neišsakytų dalykų, neišsišnekėjimų vien dėl to, kad nesusėdama ir nėra erdvės pasikalbėti. Kai žmonės, ramiai susėdę ratu, vieni kitus išgirsta, išklauso, gimsta labai daug minčių, kaip galima gerinti ir atmosferą, ir santykius, ir bendradarbiavimą. Per superviziją stiprinamas profesinis identitetas, suvokiama, kaip neprarasti savęs bendraujant su klientu, kaip išlikti ramiam ir nepasiduoti, kad niekas neišmuštų iš pusiausvyros, padedama eiti pokyčių keliu. Refleksijos (Atgręžimai)- tai aptarimai, kurie atskleidžia: nuveikto darbo rezultatus, pasisekimo aplinkybes, nesėkmių priežastis, patirtus jausmus ir emocijas, vidinius grupėje vykstančius procesus. Refleksija sąmoningai sustabdo procesą, padaro pauzę, sudaro galimybę kiekvienam individuliai pažvelgti į save kaip į veidrodį.  Refleksija sudaro galimybę grupei pažvelgti į save pačią kaip į veidrodį. Kai refleksija yra atvira ir vyksta grupėje, kitų mintys ir jausmai negali būti kritikuojami, diskutuojami, vertinami; išreikštos mintys ir jausmai yra neliečiami.

     Trakų rajono visuomenės sveikatos biurui organizavus, keturiose rajono ugdymo įstaigose nuo 2019 m rugpjūčio mėnesio vyksta mokymai penkiose grupėse. Planuojamas supervizijų ciklas apima iš viso 10 susitikimų: 4 val. trukmės įvadinis ir baigiamasis bei 8 kasmėnesiniai susitikimai po 2,5 valandos. Nuo 2019 metų rugpiūčio iki gruodžio mėnesio kiekvieną mėnesį vyko po vieną mokymą  penkiose grupėse atskirai.

    Supervizijų ciklą veda psichodinaminės sisteminės pakraipos organizacijų ir grupių konsultantė, VU socialinio darbo ir gerovės lektorė, Tavistocko centro (Londonas) ir Essex universiteto (Jungtinė karalystė) organizacinės psichologijos studijų doktorantė Erika Speičytė – Ruschhof ir egzistencinė psichoterapeutė-psichologė Nida Matiukienė – Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto grupinės psichoterapijos programos dalyvė, VšĮ Asmenybės ir profesinės ugdymo strategijos (APUS), vadovė.

   Mokymuisi naudojama sisteminio psichodinaminio metodo Tavistocko instituto (Jungtinė Karalystė) „mokymosi iš patirties“ modelis ir jo taikymo galimybės. Pedagogai turi galimybę suprasti sistemingų supervizijų svarbą profesinei praktikai bei perdegimo prevencijai. Tikimėsw, kad projektui pasibaigus, pedagogai gebės sistemingai  taikyti supervizijos metodą savo profesinėje veikloje, gebės, priklausomai nuo situacijos, taikyti vaidmenų analizę bei pokyčių vadybą ir lyderystę, bus įgalinti burtis į savigalbos grupes bei jas palaikyti.

Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija