Naujienos profilaktiškai tikrinantis mokinių sveikatą

Jau greitai vėl atvers duris mokyklos, kviesdamos pailsėjusius per vasarą moksleivius pradėti naujus mokslo metus. Primename tėveliams, kad pasitikrinti sveikatą ir turėti tai patvirtinančius duomenis elektroninėje erdvėje arba popierinę pažymos formą (Nr. 027-1/a) reikia pristatyti mokyklai iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.

Vaiko sveikatos pažyma galioja vienerius metus, todėl raginame patikrinti vaiko sveikatą jau dabar! Ši pažyma tiks ir dalyvauti būreliuose bei stovyklose, tačiau vadovaujantis asmens duomenų apsaugos įstatymu tėvai patys sprendžia, ar jie sutinka teikti informaciją apie savo vaiko sveikatą tretiesiems asmenims

Dėl mokinio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Reikia žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas (dantų gydytojas). Rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę. Svarbu atminti, kad vaikas iki 16 metų amžiaus turi būti lydimas vieno iš tėvų/globėjų. Be tėvų/globėjų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima. Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas kraujospūdis, esant kokių nors nusiskundimų vaikas siunčiamas pas gydytojus specialistus. Turi būti atlikti kraujo ir šlapimo tyrimai, tačiau jei tokie tyrimai buvo atlikti mažiau nei prieš metus ir nenustatyta pakitimų, tyrimų nereiktų kartoti.  

Labai svarbu, kad gydytojas nurodytų moksleivio fizinį pasirengimą, įrašydamas,  kuriai  fizinio lavinimo grupei (pagrindinei, parengiamajai ar specialiajai) mokykloje priskiriamas vaikas. 

Remdamiesi gydytojo pateiktomis rekomendacijomis, sužinome, kokios pagalbos gali prireikti mokiniui ugdymo proceso metu, kūno kultūros mokytojas nustato fizinio krūvio intensyvumą, o mokyklos sveikatos priežiūros specialistai, išanalizavę gautą informaciją, kryptingai vykdo prevencinę veiklą, taip siekdami pagerinti mokinių sveikatą.

Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniai sveikatos įrašai bus matomi mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tik tada, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę e- sveikatos sistemą. Šiuo metu Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje kaupiami ir naudojami tik bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos pažymėjimų duomenys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f984390005c011e588da8908dfa91cac/asr), nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a), visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje.

Sukurti pažymos peržiūros kodą galima įvykdžius šiuos žingsnius: 

  1. Prisijungti prie E. sveikatos portalo ir pasirinkti reikiamą medicininę pažymą; 
  2. Atidaryti medicininės pažymos, kuriai norima sugeneruoti peržiūros kodą, peržiūros langą; 
  3. Pasirinkti sukurti pažymos peržiūros kodą.

Detalią instrukciją, kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą bei kaip peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, rasite čia.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas. Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi pateikti ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Rekomendacijos yra teikiamos dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje, bei kokių pirmos pagalbos priemonių reikėtų imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios pagalbos (pvz. fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai, lėtinės ligos ir sutrikimai).

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. yra panaikintas reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas (išskyrus organizuojančias kūno kultūros ir sporto pratybas). Įstaigos, vykdančios neformaliojo ugdymo programas, sutartyse turės numatyti, kad pažyma būtina tokiu atveju, jeigu gydytojas nuspręs, kad užsiėmimas gali pakenkti vaiko sveikatai. 

Dar viena svarbi naujiena, kad nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio nustoja galioti pažyma 094/a, kuri anksčiau buvo naudojama pateisinant vaikų neatvykimą į ugdymo įstaigą. 

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija