Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirties priežastys 2021 m.

Higienos institutas, vadovaudamasis Oficialiosios statistikos 2022 metų darbų programa, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-411 „Dėl Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies patvirtinimo“, rengia metinę valstybinę statistinę informaciją apie mirties atvejus ir jų priežastis. Statistinė informacija apie mirties atvejus ir jų priežastis Lietuvoje 2021 m. parengta panaudojant Registre sukauptus duomenis. Mirties priežasčių statistinė informacija apima mirusius Lietuvos Respublikos nuolatinius gyventojus.

Sąvokos:

1. Mirtis.– negrįžtamas visų gyvybės požymių išnykimas bet kada po gimimo (gyvybinių funkcijų nutrūkimas be galimybės atgaivinti).

2. Pagrindinė mirties priežastis – liga arba sužalojimas, sukėlęs patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar smurto ir baigiasi pilnos 7 dienos po gimimo.

3. TLK-10-AM – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“, Australijos modifikacija.

4. Mirtingumo rodiklis – mirusių asmenų skaičius 1000 arba 100 000 gyventojų.

5. Išvengiamas mirtingumas – mirtingumas, nulemtas ligų (ar būklių), kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencines ir/ar diagnostikas ir/ar gydymo priemones.

Lietuvoje 2021 m. mirė 47 746 žmonės, t. y. 4 199 asmenimis daugiau negu 2020 metais, padidėjimas siejamas su mirtimis dėl COVID-19 ligos.

Trakų rajono savivaldybėje 2021 m. mirė 532 nuolatinių gyventojų (32 asmenimis daugiau nei 2020 metais)

Pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, Covid-19, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys, virškinimo sistemos ligos, kvėpavimo sistemos ligos, infekcinės ligos (1 lentelė)

1 lentelė. 2020 / 2021 m. Trakų rajono savivaldybės pagrindinės mirties priežastys (pakitimai)

 Pagrindinės mirties priežastys2020 m. asm.2021 m. asm.Lyginant  2020 m./ 2021 m.
1.Iš viso50053232 asm.    daugiau
2.Kraujotakos sistemos ligos2532512 asm.       mažiau
3.Piktybiniai navikai936924 asm.     mažiau
4.COVID-19198263 asm.     daugiau
5.Virškinimo sistemos ligos2929        nesikeitė
6.Kvėpavimo sistemos ligos20128 asm.        mažiau
7.Infekcinės ir parazitinės ligos1082 asm.        mažiau
8.Išorinės mirties priežastys, iš jų:3937 2 asm.       mažiau
9.Transporto įvykiai321 asm.        mažiau
10.Atsitiktiniai paskendimas11 asm.        daugiau
11.Šalčio poveikis321 asm.        mažiau
12.Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu1109 asm.        daugiau
13.Savižudybės1376 asm.        mažiau
14.Nužudymai11         nesikeitė

Šaltinis: Higienos institutas.

Vyrų mirties priežastys.

2021 m. Trakų rajono savivaldybėje mirė 254 vyras (2020 m. – 241 asm.), iš jų:

Kraujotakos sistemos ligos –  22 asm. ( 2020 m.-6 asm.);
Covid-19 – 35 asm. (2020 m. – 9 asm.);
Piktybiniai navikai – 39 asm. (2020 m. – 52 asm.);
Mirtingumas dėl išorinių priežasčių – 21asm. (2020 m. – 26 asm.);
Virškinimo sistemos ligos – 14 asm. (2020 m. – 13 asm.);
Kvėpavimo sistemos ligos – 8 asm. (2020 m. – 14 asm.);
Infekcinės ir parazitinės ligos – 5 asm. (2020 m. – 5 asm.).

Galima teigti, kad vyrų tarpe padidėjo mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų, Covid-19 ligos; sumažėjo mirtingumas nuo piktybinių navikų, dėl išorinių priežasčių ir kvėpavimo sist. ligų.

1 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės vyrų mirtingumas pagal mirties priežastys 2020/ 2021 m.

Šaltinis: Higienos institutas.

Moterų mirties priežastys.

2021 m. Trakų rajono savivaldybėje mirė 278 moterų ( 2020 m. – 259 asm.) iš jų:

Kraujotakos sistemos ligos – 139 asm. (2020 m. – 153 asm.);
Covid-19 –  47 asm. (2020 m. – 10 asm.);
Piktybiniai navikai –  30 asm. (2020 m. – 41 asm.);
Mirtingumas dėl išorinių priežasčių – 16 asm. (2020 m. – 13 asm.);
Virškinimo sistemos ligos – 15 asm. (2020 m. –  16 asm.);
Kvėpavimo sistemos ligos – 4 asm. (2020 m. – 6 asm.);
Infekcinės ir parazitinės ligos – 3 asm. (2020 m. – 5 asm.).  

Antroje vietoje moterų mirties priežasčių struktūroje yra COVID-19 liga.                                                                                                                   

2 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės moterų mirtingumas pagal mirties priežastys 2020/ 2021 m.

 Šaltinis: Higienos institutas.

Galima teigti, kad moterų tarpe padidėjo mirtingumas dėl Covid-19 ligos, dėl išorinių priežasčių; sumažėjo mirtingumas nuo piktybinių navikų,  kvėpavimo, virškinimo sist. ligų, infekcinių ir parazitinių ligų.

Darbingo amžiaus gyventojų mirties priežastys.

 2021 m. mirė 25  18/44 m. amžiaus ( 2020 m.- 16 gyv.) ir 126  45/64 metų amžiaus  (2020m. –  105 gyv.) Trakų rajono savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų (3 pav.) Iš jų 2021 m. mirė 18 / 44 metų amžiaus 6 moterys ir 32 vyrai (2020 m. – 3 mot. ir 24 vyrai);  45 / 64 metų amžiaus – 38 moterų ir 88 vyrų (2020 m.- 27 moterų ir 78 vyrų).

3 paveikslas. 2021 m. Trakų rajono savivaldybės darbingo amžiaus mirusiųjų gyventojų skaičius (abs. sk.)

 Šaltinis: Higienos institutas.

Lietuvoje 2021 m. daugiausia darbingo amžiaus vyrų mirė nuo išeminių širdies ligų (17,1 proc.), COVID-19 ligos (10,8 proc.),virškinimo organų piktybinių navikų (6,6 proc.) ir kepenų ligų (6,5 proc.). Darbingo amžiaus moterų mirė 2,4 karto mažiau negu darbingo amžiaus vyrų. Nuo COVID-19 ligos mirė 16,5 proc. 16–64 m. amžiaus moterų, nuo išeminių širdies ligų – 9,6 proc., nuo kepenų ligų – 9 proc.

Vaikų mirties priežastys.

Lietuvoje 2021 m. mirė 76 1–17 metų amžiaus vaikai (48 berniukai ir 28 mergaitės), 19,8/100 000 šio amžiaus berniukų ir 12,2/100 000 šio amžiaus mergaičių. Pagrindinės 1–17 metų amžiaus vaikų mirties priežastys buvo išorinės mirties priežastys (34,2 proc.), įgytos formavimosi ydos (14,5 proc.) ir nervų sistemos ligos (13,2 proc.) Dėl išorinių mirties priežasčių 2021 m. mirė 26 vaikai (20 berniukų ir 6 mergaitės) ir tai yra 18,8 proc. mažiau lyginant su 2020 m.  2021 m. mirė 73 kūdikiai (vaikai iki 1 metų), lyginant su 2020 m., 3 kūdikiais daugiau. Pagrindinės kūdikių mirties priežastys buvo perinatalinio laikotarpio ligos.     

Trakų rajono savivaldybėje 2020 m. mirė 1 kūdikis dėl įgimtos formavimosi ydos.

2 lentelė. 2021 m. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal mirties priežastys ir lytį.

            Trakų rajono savivaldybėje 2021 m. daugiausia gyventojų mirė nuo išeminių širdies ligų (251 asm.), antroje vietoje – mirtys nuo piktybinių navikų, mirtingumas dėl išorinių priežasčių (daugiausiai dėl apsinuodijimu alkoholiu, savižudybių), virškinimo, kvėpavimo sist., infekcinių ligų (4 paveikslas.)

4 paveikslas.  2021 m. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal priežastys.

Šaltinis: Higienos institutas.

            2021 m. Trakų rajono savivaldybėje stebimas didžiausias mirtingumas ir vyrų, ir moterų nuo kraujotakos sistemos ligų (moterų šis rodiklis didesnis nei vyrų), daugiau moterų mirė nuo Covid-19 ligos. Vyrų mirtingumo rodiklis nuo infekcinių ligų, piktybinių navikų, kvėpavimo sistemos ligų ir mirtingumas nuo išorinių priežasčių didesnis nei moterų (5 pav.)

5paveikslas.  2021m Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal priežastys ir lytį.

Šaltinis: Higienos institutas.

Lyginant 2021 m. Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės mirtingumo rodiklius, galime teigti, kad  bendras 100 000 gyv. mirtingumas didesnis Lietuvoje, bet rodikliai mirtingumo nuo Covid-19 ligos, nuo išorinių mirties priežasčių, virškinimo sistemos ligų Trakų rajono savivaldybėje didesni (6 paveikslas)

6 paveikslas.  Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal priežastys  2021 m. (100 000 gyv.)

 Šaltinis: Higienos institutas.

            Trakų rajono savivaldybės vyrų mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių, virškinimo sist.  ir infekcinių ligų didesnis nei Lietuvoje; moterų – mirtingumas nuo Covid-19, virškinimo sist. ligų ir išorinių mirties priežasčių rodikliai didesni nei Lietuvos. (7 pav.)

7 paveikslas. Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal lytį ir mirties priežastis 2021 m. (100 000 gyv.)

Vyrai

Moterys

Šaltinis: Higienos institutas.

Lietuvos ir  Trakų rajono savivaldybės gyventojų, mirusiųjų pagal piktybinių navikų lokalizaciją, skaičius 2021 m. (100 000 gyv.)                                                                                                                                      

2021 m.  Trakų rajono savivaldybės gyventojų (vyrų) daugiausiai mirė nuo  priešinės liaukos piktybinių navikų (8 pav.) Nuo limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių piktybinių navikų mirė 8 gyventojai, nuo trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų – 7 gyventojai, skrandžio – 6 asmenys.

8 paveikslas. 2021 m. Trakų rajono savivaldybės gyventojų, mirusiųjų pagal piktybinių navikų lokalizaciją, skaičius (abs. sk.)

 Šaltinis: Higienos institutas.

            Lyginant Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų, mirusiųjų pagal piktybinių navikų lokalizaciją, skaičius 2021 m., galima teigti, kad didžiausias rodiklis mirtingumo nuo piktybinių navikų – mirtys nuo priešinės liaukos piktybinių navikų ir Lietuvoje, ir Trakų rajono savivaldybėje. Šis Lietuvos rodiklis žymiai mažesnis nei Trakų rajono savivaldybės rodiklis. Didesnis nei Lietuvoje Trakų rajono savivaldybes mirtingumo nuo limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių piktybinių navikų rodiklis (9 pav.)

9 paveikslas. 2021 m. Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų, mirusiųjų pagal piktybinių navikų lokalizaciją, skaičius (100 000 gyv.)

 Šaltinis: Higienos institutas.

Standartizuoti mirtingumo rodikliai nuo išvengiamų mirties priežasčių pagal EBPO ir Eurostato jungtinį sąrašą Lietuvoje ir Trakų rajono savivaldybėje 2021 m.

            Išvengiamas mirtingumas – mirtingumas, nulemtas ligų (ar būklių), kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencines ir/ar diagnostikas ir/ar gydymo priemones.

            Šiuolaikiniame globalizacijos pasaulyje žmogų supa daugybė grėsmių. Tai – nelaimingi atsitikimai, užkrečiamųjų ligų epidemijos, įvairios katastrofos. Nuo daugelio šių veiksmų galima apsisaugoti ir išgebėti ne vieną gyvybę. Išvengiamas mirtingumas daug sako apie sveikatos sistemos veiklą. Remiantis išvengiamo mirtingumo rodiklio struktūra ir dėsningumais, galima kiekybiškai įvertinti pasiektus sveikatos priežiūros tikslus. Mažas mirtingumas nuo pagydomų ligų rodo veiksmingą asmens sveikatos priežiūrą, nuo prevencinėmis priemonėmis išvengiamų ligų – sveikatos politikos ir prevencinių programų efektyvumą.

Lyginant Lietuvos ir  Trakų rajono savivaldybės gyventojų išvengiamo mirtingumo rodiklius, matoma, kad Trakų rajono savivaldybės rodikliai žymiai aukštesni nei Lietuvos rodikliai (10 pav.)

10  paveikslas. 2021 m. Lietuvos ir  Trakų rajono savivaldybės gyventojų išvengiamas mirtingumas pagal lytį (100 000 gyv.)

 Šaltinis: Higienos institutas.

            Įvertinus Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų prevencinėmis priemonėmis išvengiamo mirtingumo, gyventojų tinkamu gydymu išvengiamo mirtingumo 2021 m. rodiklius, galima teigti, kad Trakų rajono savivaldybės rezultatai geresni nei Lietuvoje (11 pav., 12 pav.)                                                   

11 paveikslas. 2021 m. Lietuvos ir  Trakų rajono savivaldybės gyventojų prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (100 000 gyv.)

 Šaltinis: Higienos institutas.

12. paveikslas. 2021 m. Lietuvos ir  Trakų rajono savivaldybės gyventojų tinkamu gydymu išvengiamas mirtingumas(100 000gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.                                                                                                                             

Parengė Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė Olga Šabanienė